اثر محلولپاشی ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر غلظت و کارایی جذب عناصر در بخش هوایی سیب زمینی

اثر محلولپاشی ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر غلظت و کارایی جذب عناصر در بخش هوایی سیب زمینی

اثر محلولپاشی ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر غلظت و کارایی جذب عناصر در بخش هوایی سیب زمینی

"نویسندگان: بیژن سعادتیان , محمد کافی , محمد بنایان اول , جعفر نباتی , اثر محلولپاشی ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر غلظت و کارایی جذب عناصر در بخش هوایی سیب زمینی اندازه ذرات سیلیسیم فسفر "

چکیدهاثرات سومند ترکیبات سیلیکاته بر رشد و جذب عناصر ضروری در گرامینهها به اثبات رسیده است. اما مطالعات در این حوضه بر روی گیاهان دیگر و با تاکید بر نانو ذرات کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا آزمایشی جهت...

اثر محلولپاشی ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر غلظت و کارایی جذب عناصر در بخش هوایی سیب زمینی

چکیده

اثرات سومند ترکیبات سیلیکاته بر رشد و جذب عناصر ضروری در گرامینهها به اثبات رسیده است. اما مطالعات در این حوضه بر روی گیاهان دیگر و با تاکید بر نانو ذرات کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا آزمایشی جهت تعیین اثر اندازه ذرات سیلیکات سدیم بر بخش هوایی سیب زمینی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سال 2931در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارها شامل دو سطح اندازه ذرات (نانو و میکرو) و سطوح غلظت صفر، 911 ،111 ،211و 011میلیگرم در لیتر بود. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنیدار کاربرد سیلیکات سدیم بر غلظت عناصر سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، فسفر و سیلیسیم بود در بالاترین غلظت، صفات یاد شده در تیمار نانو نسبت به میکرو به ترتیب ،11 22 ،91 ،21 ،12و 22درصد بیشتر بود. اثر نانو ذرات بر غلظت نیتروژن به طور معنیداری بیشتر از ذرات میکرو بود. همچنین با افزایش غلظت سیلیکات سدیم، غلظت نیتروژن برگ به طور معنیداری بیشتر شد. کارایی جذب سدیم و سیلیسیم بخش هوایی سیب زمینی در تیمار نانو به طور معنیداری بالاتر از میکرو بود. در هر یک از سطوح غلظت، کارایی جذب عناصر پتاسیم، کلسیم، منیزیم، فسفر و نیتروژن نانو ذرات به طور معنیداری بالاتر از ذرات میکرو بود. به طور کلی اثر نانو ذرات سیلیکات سدیم بر غلظت و کارایی جذب عناصر معدنی مورد مطالعه، بیشتر از ذرات میکرو بود و غلظت 011میلیگرم بیشترین تاثیر را داشتمحصولات مرتبط:
 • مجله فورفورتو FourFourTwo – ۲۰۱8
 • مجله فورفورتو FourFourTwo – ۲۰۱8
 • مجله فورفورتو FourFourTwo – ۲۰۱۷
 • مجله فورفورتو FourFourTwo – ۲۰۱۷
 • مجله جهانگردی ایتالیا Aprile2017
 • مجله جهانگردی ایتالیا Febbraio 2017
 • مجله جهانگردی ایتالیا Settembre 2017
 • مجله جهانگردی ایتالیا Agosto 2017
 • مجله جهانگردی ایتالیا Agosto 2016
 • مجله جهانگردی اروپا Dicembre 2016
 • جلد اول کتاب هزارویک شب - نسخه اصلی 1315
 • جلد پنجم کتاب هزارویک شب - نسخه اصلی 1316
 • اثر محلولپاشی ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر غلظت و کارایی جذب عناصر در بخش هوایی سیب زمینی
 • جلد سوم کتاب هزارویک شب - نسخه اصلی 1316
 • جلد دوم کتاب هزارویک شب - نسخه اصلی 1315
 • جلد اول کتاب هزارویک شب - نسخه اصلی 1315
 • جلد دوم کتاب هزارویک شب - نسخه اصلی 1315
 • جلد سوم کتاب هزارویک شب - نسخه اصلی 1316
 • مجله دکوراسیون داخلی منزل ، معماری و طراحی
 • جلد چهارم کتاب هزارویک شب - نسخه اصلی . چاپ دوم-1337