پاورپوینت آپوپتوزمرگ برنامه ریزی شده سلول

پاورپوینت آپوپتوزمرگ برنامه ریزی شده سلول

پاورپوینت آپوپتوز(مرگ برنامه ريزي شده سلول)

"پاورپوینت آپوپتوز(مرگ برنامه ریزی شده سلول) پاورپوینت آپوپتوز(مرگ برنامه ريزي شده سلول) پاورپوینت آپوپتوز پاورپوینت مرگ برنامه ریزی شده سلول پاورپوینت آپوپتوز(مرگ برنامه ریزی شده سلول)"

پاورپوینت آپوپتوز، مرگ برنامه ريزي شده سلول39اسلایدهمراه باتصویرچکيده محتواي فابل:تعريف  نوعي مرگ سلولي (برگ ريزان) نقش آپوپتوز  تكامل – هموستاز بافتي – ترميم و نو سازي بافتياختلالات آپوپتوتيك  كاهش مرگ سلولي (رشد سرطاني، اختلالات خود ايمني)  افزايش مرگ سلولي (اختلالات نورودژنراتيو نظير آلزايمر) مثال ايجاد انگشتان از جوانه هاي كوتاه و كلفت اندام ها در دوران جنيني تكامل نماتود ‍‍‍C.Elegance – حذف 131 سلول از 1090 سلول سوماتيكتخريب ميلياردي روزانه  لوكوسيت ها  جهت تعادل با توليد مرگ لوكوسيت ها در تيموستخريب ديواره رحم در سيكل جنسي القاء آپوپتوز در يك نگاه كليليگاند مرگ (FAS - TNF)تحريك گيرنده هاي مرگ (TNF R1-TNF R2 – CD95  -DR4- DR5)فعال شدن كاسپاز هاي آغاز گر (8 , 9)فعال شدن پروكاسپازهاي اجرايي (توالي آبشاري 2,3,7 , …)تجزيه پروتئين ها و تشكيل اجسام آپوپتيكهضم توسط سلول فاگوسيت (ماكروفاژ) مسيرهاي آپوپتوز1- مسير خارجي (آپوپتوز القاء شده توسط گيرنده هاي مرگ) 2- مسير داخلي (مسير ميتوكندريايي) كاسپاز ها ماركر بيو شيميايي آپوپتوزاجزا :  پرودمين  زير واحد كوچك    زيرواحد بزرگ  ناحيه اتصالي بين زير واحد كوچك و بزرگانواع:  آغازگر با پرودمين طويل (بيش از 100 اسيد آمينه-8,9,1012)  اجرايي با پرودمين كوتاه ( كمتر از 20 اسيد آمينه- 3,6,7)ويژگي ها:  نوعي سيستئين پروتئاز   شكستن پيوند پپتيدي بين ريشه اسپارتات با اسيد آمينه بعدي در سوبسترا كاسپاز ها بصورت پروكاسپاز (پروآنزيم ،زيموژن) بوده با پروتئوليز  ريشه اسپارتات بين دمين ها فعال مي شوند با حذف پرودمين، جدا شدن زير واحد ها ، حذف ناحيه اتصالي كاسپاز فعال مي شود كاسپاز فعال نوعي تترامر است كه از  2 هتروديمر ساخته شده (هتروديمر تركيبي از زير واحد كوچك و بزرگ است) سوبستراپروتئيني كه داراي ريشه اسپارتات در ساختار خود است كه مي تواند توسط كاسپاز كاتاليز شودغير فعال شدن سوبستراپروتئين هاي اسكلت هستهتعيين نقش مورفولوژيكي مرگ سلولي در شكل گيري انگشتان جنين جوجه با انگشتان آزاد و جنين اردك با پاي  پره دار  روش كار:  رنگ حياتي Neutral Red كه در ليزوزوم هاي ثانويه سلول هاي در حال مرگ و هم در ماكرو فاژها كه قطعات سلولو هاي مرده را مي بلعند متمركز مي شوند   مرگ سلولي هم در جوجه و هم در اردك وجود دارند اما شدت و گسترش آن در اردك كمتر از جوجه است كه علت آن آزاد بودن انگشتان در جوجه و وجود پرده در پاي اردك...

پاورپوینت آپوپتوز، مرگ برنامه ريزي شده سلول

39اسلاید

همراه باتصویر

چکيده محتواي فابل:

تعريف

  نوعي مرگ سلولي (برگ ريزان)

نقش آپوپتوز

  تكامل – هموستاز بافتي – ترميم و نو سازي بافتي

اختلالات آپوپتوتيك

  كاهش مرگ سلولي (رشد سرطاني، اختلالات خود ايمني)

  افزايش مرگ سلولي (اختلالات نورودژنراتيو نظير آلزايمر)

 

مثال

ايجاد انگشتان از جوانه هاي كوتاه و كلفت اندام ها در دوران جنيني

تكامل نماتود ‍‍‍C.Elegance – حذف 131 سلول از 1090 سلول سوماتيك

تخريب ميلياردي روزانه  لوكوسيت ها  جهت تعادل با توليد

مرگ لوكوسيت ها در تيموس

تخريب ديواره رحم در سيكل جنسي

 

القاء آپوپتوز در يك نگاه كلي

ليگاند مرگ (FAS - TNF)

تحريك گيرنده هاي مرگ (TNF R1-TNF R2 – CD95  -DR4- DR5)

فعال شدن كاسپاز هاي آغاز گر (8 , 9)

فعال شدن پروكاسپازهاي اجرايي (توالي آبشاري 2,3,7 , …)

تجزيه پروتئين ها و تشكيل اجسام آپوپتيك

هضم توسط سلول فاگوسيت (ماكروفاژ)

 

مسيرهاي آپوپتوز

1- مسير خارجي (آپوپتوز القاء شده توسط گيرنده هاي مرگ)

 

2- مسير داخلي (مسير ميتوكندريايي)

 

كاسپاز ها ماركر بيو شيميايي آپوپتوز

اجزا :

  پرودمين

  زير واحد كوچك 

  زيرواحد بزرگ

  ناحيه اتصالي بين زير واحد كوچك و بزرگ

انواع:

  آغازگر با پرودمين طويل (بيش از 100 اسيد آمينه-8,9,1012)

  اجرايي با پرودمين كوتاه ( كمتر از 20 اسيد آمينه- 3,6,7)

ويژگي ها:

  نوعي سيستئين پروتئاز

  شكستن پيوند پپتيدي بين ريشه اسپارتات با اسيد آمينه بعدي در سوبسترا

 

كاسپاز ها بصورت پروكاسپاز (پروآنزيم ،زيموژن) بوده با پروتئوليز  ريشه اسپارتات بين دمين ها فعال مي شوند

 

با حذف پرودمين، جدا شدن زير واحد ها ، حذف ناحيه اتصالي كاسپاز فعال مي شود

 

كاسپاز فعال نوعي تترامر است كه از  2 هتروديمر ساخته شده (هتروديمر تركيبي از زير واحد كوچك و بزرگ است)

 

سوبسترا

پروتئيني كه داراي ريشه اسپارتات در ساختار خود است كه مي تواند توسط كاسپاز كاتاليز شود

غير فعال شدن سوبسترا

پروتئين هاي اسكلت هسته


تعيين نقش مورفولوژيكي مرگ سلولي در شكل گيري انگشتان جنين جوجه با انگشتان آزاد و جنين اردك با پاي  پره دار


 

روش كار:

 

 رنگ حياتي Neutral Red كه در ليزوزوم هاي ثانويه سلول هاي در حال مرگ و هم در ماكرو فاژها كه قطعات سلولو هاي مرده را مي بلعند متمركز مي شوند

 

 

 

مرگ سلولي هم در جوجه و هم در اردك وجود دارند اما شدت و گسترش آن در اردك كمتر از جوجه است كه علت آن آزاد بودن انگشتان در جوجه و وجود پرده در پاي اردك است

 

مرگ سلولي عامل پيكر تراشي  Sculpturing محسوب مي شود

اي مانند لامين و اكتين

پروتئين هاي دخيل در ترميم DNA مانند توپوايزومراز

پروتئين هاي دخيل در چرخه سلولي مانند رتينو بلاستوما

 

فعال سازي پروتئين هاي هدف

 

 DNAآزهاي  آسيب رسان به DNA هسته اي

 

آپوپتوز رويدادي ضروري در تكامل پر سلولي ها


 آپوپتوز مكانيزم تعيين كننده شكل طبيعي و يا گاهاً غير طبيعي موجودات در حال تكامل

  از بهترين مدل ها در آپوپتوز سيستم هاي در حال تكامل،  آپوپتوز غشاء بين انگشتي و ايجاد انگشتان آزاد است

 

Syndactyly (انگشتان به هم چسبيده در اثر عدم وقوع مرگ سلولي)

علت:

  1- عوامل ژنتيكي

  2- داروهاي ممانعت كننده از مرگ سلولي (INZ)

 

آزاد شدن انگشتان هميشه مديون مرگ سلولي نيست (دوزيستان)

 

 محصولات مرتبط:
 • پاورپوینت نیازمندی های پروژه
 • پاورپوینت نگرش علمی و علوم زیستی
 • پاورپوینت مدیریت پیشگیری از بحران رسانه ای توسط روابط عمومی
 • پاورپوینت ماموریت های وزارت امور اقتصادی و دارائی
 • پاورپوینت زندگی نامه ویلفردو پارتو
 • پاورپوینت روش های پيش بينی منابع و مصارف
 • پاورپوینت روابط انسانی در سازمان های آموزشی
 • پاورپوينت دراز و نشست
 • پاورپوینت جریان های فعال در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری
 • پاورپوینت آموزش جلسات گفت و شنود
 • پاورپوینت تکنولوژيهای کاهش انتشار آلاينده های هوا و گازهای گلخانه ای
 • پاورپوینت ده اصل اقتصادی منکیو
 • پاورپوینت حرفه فرزند پروری
 • پاورپوینت زنجيره ارزش
 • پاورپوینت قدرت نه گفتن
 • پاورپوینت مبارزه با باور های غلط و رایج بیش فعالی و کمبود توجه
 • پاورپوینت نقش صنعت گردشگری بر متغیرهای اقتصادی
 • پاورپوینت شیطان پرستی درایران
 • پاورپوینت مراحل رشدجنین درمادر
 • پاورپوینت فرقه کیهانی
 • پاورپوینت کتاب مدارهای توسعه نیافتگی در ایران دکتر عظیمی
 • پاورپوینت چراایران عقب ماندوغرب پیش رفت نوشته کاظم علمداری
 • پاورپوینت زندگینامه استاد شهریار
 • پاورپوینت نظريه‌های نظام پرداخت
 • پاورپوینت مطالعات منطقه اسکاندیناوی
 • پاورپوینت سیستم مدیریت گردش کار (WfMS)
 • پاورپوینت جهانی سازی ومسائل آن
 • پاورپوینت سیره سیاسی و مبارزاتی اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام)
 • پاورپوینت شکستگی لگن ران تراكشن استخوانی سندروم تونل کارپال
 • پاورپوینت کتاب ما چگونه ما شدیم دکتر صادق زیبا کلام
 • پاورپوینت طرح بهداشت ایمنی و محیط زیست چیست؟
 • پاورپوینت افزودنیهای غذایی (Food Additives)
 • پاورپوینت درباره خاک
 • پاورپوینت سند راهبردي حمل و نقل بخش دريايي 68اسلاید
 • کارآموزی در شرکت پیمانکاری
 • پاورپوینت الگوريتم جهش قورباغه ه اShuffled Frog Leaping Algorithm
 • پاورپوینت برنامه ریزی حمل و نقل 211اسلاید
 • پاورپوینت درباره برنامه نويسی جاوا
 • نسبتهای مالی و تجزیه و تحلیل‏ صورتهای مالی بانکها
 • پاورپوینت تحقیق درباره html
 • تاریخچه فتوشاپ 23صفحه
 • پاورپوینت فصل سوم توابع و عملیات ماتریسی کلاس آموزشی matlab
 • پاورپوینت سیستمهای خبره
 • پاورپوینت درباره ارث بری استفاده ی مجدد از کلاس توسط وراثت
 • پاورپوینت آموزش فرهنگ ترافيك 23اسلاید
 • ISMS چيست ,پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات 80اسلاید
 • پروژه وب سایت هتل
 • حـاکمیـت شـرکـتـی از تـئـوری تـا عـمـل
 • پزشکی از راه دور
 • پاورپوینت جانوران آبزی پرورشی
 • پاورپوینت شواهد حسابرسی
 • حسابداری حقوق و دستمزد
 • پاورپوینت حسابداری مقدماتی 136اسلاید
 • پاورپوینت مهارت كنترل خشم
 • پاورپوینت پروژه ارگونومی
 • پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 340
 • پاورپوینت آشنایی با دوربین های عکاسی 69اسلاید
 • پاورپوینت درس تحليل آماری 105 اسلاید
 • پاورپوینت درس ریاضی تابع
 • پاورپوینت برنامه ریزی منابع سازمانERP Implementation
 • مبانی مدیریت مالی
 • پروژه درس کنترل کیفیت
 • پاورپوینت تب و تشنج در کودکان 44اسلاید
 • پاورپوینت معرفي استانداردهاي باز الگوبرداري مركز آمريكايي كيفيت و بهره‌وري (APQC)
 • پاورپوینت سمینار بازاریابی تلفنی
 • پاورپوینت درس مساحت
 • پاورپوینت فراگرد تنظيم تا کنترل بودجه 244 اسلاید
 • تفكر استراتژيك، كاركردها وچالش ها
 • پاورپوینت مديريت زنجيره تأمين89اسلاید
 • صورتهای مالی تلفیقی و سرمایه گذاری در واحد تجاری فرعی شرکتهای سهامی
 • پاورپوینت قانون مدیریت خدمات کشوری تامین اجتماعی
 • پاورپوینت اصول حسابداری و هزینه یابی 141اسلاید
 • توسعه فردی و سازمانی در زمینه تغییرات اقتصادی و تکنولوژی درآموزش و پرورش
 • پاورپوینت ارتباط بین سرمایه اجتماعی و نحوه گذراندن اوقات فراغت اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • دانلود تحقيق پيرامون روشهاي داروئي زایمان
 • پاورپوینت انواع سد و سرریز
 • پاورپوينت سزارین یا زایمان طبیعی
 • پاورپوینت آسیبهای پوست سر
 • پاورپوینت درباره مراقبت آغوشی مادر و نوزاد (KMC)
 • آیین نگارش مقاله ی علمی – پژوهشی ، دکتر محمود فتوحی
 • پاورپوینت کتاب نظریه های امنیت دکتر علی عبدالله خانی
 • دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره معرفی شرکت ebay
 • پاورپوینت الگوريتم جهش قورباغه ه اShuffled Frog Leaping Algorithm
 • پاورپوينت درباره کریستوفر الکساندر
 • پاورپوينت طراحی ابر پل گلدن گیت
 • پاورپوینت پروژه درس مدیریت استراتژیک تحلیل SWOT شرکت شیر و لبنیات پاستوریزه بیستون
 • پاورپوينت درباره مهندس سيد هادي ميرميران
 • پاورپوينت درباره مبانی پروژه هارپ
 • دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره تحلیل گفتمان
 • دانلود پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری فرمتdoc
 • پاورپوینت سیستمهای خبره
 • پاورپوينت کشورهای همسایه ایران
 • پاورپوينت درس رشد جسمانی در نوباوگی و نوپایی (لورا برک)
 • پاورپوينت کارگاه آموزشی مداخله پیشگیری از طلاق
 • مقاله فرایند پرستاری در بیمار مبتلا به سکته مغزی براساس الگوی خود مراقبتی اورم
 • پاورپوينت آزمون هوش وکسلر 4
 • پاورپوينت درباره نهضت ملی شدن صنعت نفت
 • پاورپوینت مقیاس هوشی وکسلر کودکان WISC
 • تحقیق پیرامون تحليل محتواي كتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی بر مبناي مولفه‌هاي حقوق شهروندی فرمتdoc
 • دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره بزهکاری کودکان و نوجوانان
 • دانلود تحقيق جامع وکامل درباره آدولف لوس Adolf Loos فرمتdoc
 • دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره مکتب مارکسیسم انتقادی
 • پاورپوينت بررسی و تحلیل ساختار فتنه 88
 • دانلود پاورپوينت تحقيق و بررسي درباره اگزیستانسیالیسم
 • پاورپوینت درباره منطق فازی و کاربرد های آن
 • پاورپوینت سمینار بازاریابی تلفنی
 • نسبتهای مالی و تجزیه و تحلیل‏ صورتهای مالی بانکها
 • پروژه دستور العمل طراحی مخازن تحت فشار
 • پاورپوینت معرفي استانداردهاي باز الگوبرداري مركز آمريكايي كيفيت و بهره‌وري (APQC)
 • پاورپوینت طرح بهداشت ایمنی و محیط زیست چیست؟
 • پاورپوينت درباره سالمندان
 • پاورپوينت آموزش نرم افزار LINDO
 • پاورپوينت فناوری اطلاعات در صنعت هواپیمایی و حمل نقل ریلی
 • دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی
 • دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره بهمن
 • پاورپوينت درباره شبکه های ATM یا دستگاه های خود پرداز
 • پاورپوينت شبیه سازی شبکه های کامپیوتری با استفاده از نرم افزار Arena
 • پاورپوينت درباره خانواده و وظایف والدین در تربیت فرزند
 • پاورپوينت درباره ايمني در كارگاه
 • پاورپوينت مباحث مهم حقوقي پيمانها و آشنائي با انواع قراردادهاي ساختماني (طرح و محاسبه، اجراء، نظارت)
 • پاورپوينت تجزيه و تحليل نقاط ضعف و قوت ، فرصتها و تهديدات سازمان SWOT
 • پاورپوينت سیستمِ متدولوژی های سیستمی
 • پاورپوينت درباره تحریم های اقتصادی بر علیه ایران از آغاز تا کنون و تاثیر آن بر اقتصاد
 • پاورپوينت درباره پیاده راه 15 خرداد