بررسی تطبیقی تصرف عدوانی در حقوق ایران و فرانسه

بررسی تطبیقی تصرف عدوانی در حقوق ایران و فرانسه

بررسی تطبیقی تصرف عدوانی در حقوق ایران و فرانسه

"با وجود شایع بودن دعوای تصرف عدوانی, رویه‌های یکسانی در دادگاه‌ها مشاهده نمی‌شود و هنوز در زمینه‌هایی میان مراجع و قضات اختلاف وجود دارد. بررسی تطبیقی تصرف عدوانی در حقوق ایران و فرانسه تصرف عدوانی حقوق ایران فرانسه لحوق آثار دعوا"

 چکیدهبا وجود شایع بودن دعوای تصرف عدوانی، رویه‌های یکسانی در دادگاه‌ها مشاهده نمی‌شود و هنوز در زمینه‌هایی میان مراجع و قضات اختلاف وجود دارد. در بعد حقوقی در سال 1378 قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مواد نسبتاً زیادی را به این بحث اختصاص داد و بدین ترتیب، رویه‌اش روشن‌تر و بهتر از بعد کیفری مسئله شد و اکنون مسائل مبهم و مورد اختلاف در این بعد کمتر دیده می‌شود.لازم به ذکر است که دعوای تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت، دعاوی مشابهی هستند که تحت عنوان دعاوی تصرف مورد بررسی قرار می‌گیرند. دعوای رفع تصرف عدوانی برای حمایت از یک تأسیس‌ حقوقی که همان حق تصرف مادی است به وجود آمده است. مبنای حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی ممانعت از احقاق حق شخصی است و این دعوا به علت این‌که از تصرف غاصبانه در مقابل مالک واقعی حمایت می‌کند با قاعدة ید در تعارض است. بنابراین یا باید مقررات راجع به این دعوا را اصلاح نمود و یا باید این دعوا را به‌ عنوان مسائل مستحدثه دانست و بر این اساس صحت آن­­ را تأیید نمود. در این تحقیق جهت تصرف عدوانی و موارد مشابه آن در آیین دارسی مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته و مقایسه تطبیقی با حقوق فرانسه انجام گرفته است.کلیدواژگان:دعوای رفع تصرف عدوانی؛ آثار دعوا؛ تحول قانون گذاری؛ لحوق تصرففهرست مطالبچکیده 1مقدمه. 2بیان مسئله. 4اهداف تحقیق.. 5فرضیه های تحقیق.. 5روش تحقیق.. 6ساختار تحقیق.. 6فصل اول : کلیاتمبحث اول: مفهوم تصرف عدوانی.. 8گفتار اول: تعریف تصرف عدوانی در حقوق ایران. 9بند اول: عنصر قانوني: 11بند دوم: عنصر مادي: 13گفتار دوم: تعریف تصرف عدوانی در حقوق فرانسه. 16مبحث دوم: مفهوم و اوصاف دعوا 17گفتار اول: تعریف دعوا به معنای اعم. 17گفتار دوم: تعریف دعوا به معنای اخص.... 18گفتار سوم: شرایط اقامه دعوا 18بند اول:تعريف دعوا و شرايط اقامه‌ي آن. 18بند دوم: شرايط اقامه‌ي دعوي.. 21گفتار اول: مسالمت آمیز بودن تصرف... 23گفتار دوم: مستمر بودن تصرف... 24گفتار سوم: سبق تصرف... 25گفتار چهارم: لحوق و مدت تصرف... 25فصل دوم: آثار دعوای تصرف عدوانیمبحث اول: تاریخچه دعوای تصرف عدوانی.. 27گفتار اول: در حقوق ایران. 27گفتار دوم: در...

 

چکیده

با وجود شایع بودن دعوای تصرف عدوانی، رویه‌های یکسانی در دادگاه‌ها مشاهده نمی‌شود و هنوز در زمینه‌هایی میان مراجع و قضات اختلاف وجود دارد. در بعد حقوقی در سال 1378 قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مواد نسبتاً زیادی را به این بحث اختصاص داد و بدین ترتیب، رویه‌اش روشن‌تر و بهتر از بعد کیفری مسئله شد و اکنون مسائل مبهم و مورد اختلاف در این بعد کمتر دیده می‌شود.لازم به ذکر است که دعوای تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت، دعاوی مشابهی هستند که تحت عنوان دعاوی تصرف مورد بررسی قرار می‌گیرند.

دعوای رفع تصرف عدوانی برای حمایت از یک تأسیس‌ حقوقی که همان حق تصرف مادی است به وجود آمده است. مبنای حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی ممانعت از احقاق حق شخصی است و این دعوا به علت این‌که از تصرف غاصبانه در مقابل مالک واقعی حمایت می‌کند با قاعدة ید در تعارض است. بنابراین یا باید مقررات راجع به این دعوا را اصلاح نمود و یا باید این دعوا را به‌ عنوان مسائل مستحدثه دانست و بر این اساس صحت آن­­ را تأیید نمود. در این تحقیق جهت تصرف عدوانی و موارد مشابه آن در آیین دارسی مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته و مقایسه تطبیقی با حقوق فرانسه انجام گرفته است.

کلیدواژگان:دعوای رفع تصرف عدوانی؛ آثار دعوا؛ تحول قانون گذاری؛ لحوق تصرف

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

بیان مسئله. 4

اهداف تحقیق.. 5

فرضیه های تحقیق.. 5

روش تحقیق.. 6

ساختار تحقیق.. 6

فصل اول : کلیات

مبحث اول: مفهوم تصرف عدوانی.. 8

گفتار اول: تعریف تصرف عدوانی در حقوق ایران. 9

بند اول: عنصر قانوني: 11

بند دوم: عنصر مادي: 13

گفتار دوم: تعریف تصرف عدوانی در حقوق فرانسه. 16

مبحث دوم: مفهوم و اوصاف دعوا 17

گفتار اول: تعریف دعوا به معنای اعم. 17

گفتار دوم: تعریف دعوا به معنای اخص.... 18

گفتار سوم: شرایط اقامه دعوا 18

بند اول:تعريف دعوا و شرايط اقامه‌ي آن. 18

بند دوم: شرايط اقامه‌ي دعوي.. 21

گفتار اول: مسالمت آمیز بودن تصرف... 23

گفتار دوم: مستمر بودن تصرف... 24

گفتار سوم: سبق تصرف... 25

گفتار چهارم: لحوق و مدت تصرف... 25

فصل دوم: آثار دعوای تصرف عدوانی

مبحث اول: تاریخچه دعوای تصرف عدوانی.. 27

گفتار اول: در حقوق ایران. 27

گفتار دوم: در حقوق فرانسه. 30

مبحث دوم: تحول قانونگذاری.. 33

گفتار اول: در حقوق ایران. 33

گفتار دوم: در حقوق فرانسه. 37

مبحث سوم: رابطه دعوای تصرف عدوانی با موارد مشابه. 38

گفتار اول: تصرف عدوانی و خلع ید. 38

بند اول: وجوه اشتراک.. 38

بند دوم: وجوه افتراق.. 39

گفتار دوم: تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت... 40

گفتار سوم: تصرف عدوانی و تخلیه ید. 41

بند اول (مقايسه دعواي تصرف عدواني با خلع يد) 41

بند دوم ( مقايسه دعواي تصرف عدواني با تخليه ي يد ) 42

بند سوم ( مقايسه دعواي تصرف عدواني با غضب) 42

مبحث چهارم: آیین دادرسی دعوای تصرف عدوانی.. 44

گفتار اول: در حقوق ایران. 44

گفتار دوم: در حقوق فرانسه. 48

مبحث پنجم: اجرای حکم. 50

گفتار اول: در حقوق ایران. 50

گفتار دوم: در حقوق فرانسه. 52

نتیجه گیری: 54

منابع: 58

 
محصولات مرتبط:
 • ابعاد حقوقی تجارت الکترونیک
 • سیستم های خبره وکاربردآن در حسابرسی داخلی
 • بررسی قتل در فراش
 • بررسی تطبیقی تصرف عدوانی در حقوق ایران و فرانسه
 • حسابداری شرکت های تولیدی (اموال، ماشين آلات و تجهيزات)
 • مقررات حاکم بر جرائم اقتصادی در حقوق کیفری ایران
 • بررسی سیستم ارزشیابی عملکرد فرهنگیان شهرستان الشتر
 • بررسی تطبیقی انتقال مالکيت مبيع در بيع مال آينده در حقوق ایران و فرانسه
 • بررسی اضطراب آشکار و پنهان و اضطراب امتحان (مطالعه موردی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان الشتر)
 • بررسی تطبیقی تصرف عدوانی در حقوق ایران و فرانسه
 • ادله اثبات دعوا
 • بررسی تطبیقی انتقال مالکيت مبيع در بيع مال آينده در حقوق ایران و فرانسه
 • مقررات حاکم بر جرائم اقتصادی در حقوق کیفری ایران
 • بررسی تطبیقی تصرف عدوانی در حقوق ایران و فرانسه
 • بررسی تطبیقی انتقال مالکيت مبيع در بيع مال آينده در حقوق ایران و فرانسه
 • ادله اثبات دعوا
 • تولید بیوپلاستیک توسط باکتری ها
 • ابعاد حقوقی تجارت الکترونیک