حسابداری شرکت های تولیدی اموال، ماشین آلات و تجهیزات

حسابداری شرکت های تولیدی اموال، ماشین آلات و تجهیزات

حسابداری شرکت های تولیدی (اموال، ماشين آلات و تجهيزات)

"حسابداری شرکت های تولیدی حسابداری شرکت های تولیدی (اموال، ماشين آلات و تجهيزات) حسابداری اموال شرکت های تولیدی ماشین آلات"

فایل کامل و دارای مطالب ذیل است:فهرست مطالبمقدمه: 7تعيين بهاي تمام شده اموال ماشين آلات و تجهيزات... 9بهاي تمام شده اموال، ماشين آلات و تجهيزات... 9مخارج جاري و سرمايه اي.. 11زمين.. 11تاسيسات و مستحدثات زمين.. 12ماشين آلات و تجهيزات... 13تاسيسات در مورد اجاره 15ظروف... 15ابزار آلات... 16بخش دوم. 16طرق تحصيل اموال، ماشين آلات و تجهيزات... 16تحصيل دارايي بطور نقد. 17تحصيل دارايي بطور نسيه. 17معادل قيمت نقدي (قيمت بازار) 17ارزش فعلي اسناد واگذار شده 17تحصيل دارايي از طريق صدور سهام. 19تحصل دارايي از طريق توليد يا احداث... 22ب: به حساب دارايي بردن بهره 26تحصيل دارايي بطور رايگان.. 30محاسبه سود يا زيان معاوضه: 34مخارج بعد از تحصيل اموال، ماشين آلات و تجهيزات... 36تعويض و نوسازي.. 37گسترش و الحاق.. 39مخارج جابجايي و نصب مجدد. 40تعمير و نگهداري.. 41بخش چهارم. 45واگذاري و كنارگذاري اموال، ماشين آلات و تجهيزات... 45فروش اموال، ماشين آلات و تجهيزات... 46كنارگذاي اموال، ماشين آلات و تجهيزات... 46عدم استفاده موقت از اموال، ماشين آلات و تجهيزات... 47معاوضه اموال، ماشين آلات و تجهيزات... 48كنار گذاشتن قهري يا اجبراي اموال، ماشين آلات و تجهيزات... 49خلاصه و جمع بندي.. 50نحوه انعكاس اموال، ماشين آلات و تجهيزات در صورتهاي مالي.. 52كنترلهاي داخلي در مورد اموال، ماشين آلات و تجهيزات... 54هدف از استقرار سيستم كنترل داخلي.. 54سندها و فاکتورهای مورد استفاده در سازمان.. 74 ...

فایل کامل و دارای مطالب ذیل است:

فهرست مطالب

مقدمه: 7

تعيين بهاي تمام شده اموال ماشين آلات و تجهيزات... 9

بهاي تمام شده اموال، ماشين آلات و تجهيزات... 9

مخارج جاري و سرمايه اي.. 11

زمين.. 11

تاسيسات و مستحدثات زمين.. 12

ماشين آلات و تجهيزات... 13

تاسيسات در مورد اجاره 15

ظروف... 15

ابزار آلات... 16

بخش دوم. 16

طرق تحصيل اموال، ماشين آلات و تجهيزات... 16

تحصيل دارايي بطور نقد. 17

تحصيل دارايي بطور نسيه. 17

معادل قيمت نقدي (قيمت بازار) 17

ارزش فعلي اسناد واگذار شده 17

تحصيل دارايي از طريق صدور سهام. 19

تحصل دارايي از طريق توليد يا احداث... 22

ب: به حساب دارايي بردن بهره 26

تحصيل دارايي بطور رايگان.. 30

محاسبه سود يا زيان معاوضه: 34

مخارج بعد از تحصيل اموال، ماشين آلات و تجهيزات... 36

تعويض و نوسازي.. 37

گسترش و الحاق.. 39

مخارج جابجايي و نصب مجدد. 40

تعمير و نگهداري.. 41

بخش چهارم. 45

واگذاري و كنارگذاري اموال، ماشين آلات و تجهيزات... 45

فروش اموال، ماشين آلات و تجهيزات... 46

كنارگذاي اموال، ماشين آلات و تجهيزات... 46

عدم استفاده موقت از اموال، ماشين آلات و تجهيزات... 47

معاوضه اموال، ماشين آلات و تجهيزات... 48

كنار گذاشتن قهري يا اجبراي اموال، ماشين آلات و تجهيزات... 49

خلاصه و جمع بندي.. 50

نحوه انعكاس اموال، ماشين آلات و تجهيزات در صورتهاي مالي.. 52

كنترلهاي داخلي در مورد اموال، ماشين آلات و تجهيزات... 54

هدف از استقرار سيستم كنترل داخلي.. 54

سندها و فاکتورهای مورد استفاده در سازمان.. 74محصولات مرتبط:
 • ابعاد حقوقی تجارت الکترونیک
 • سیستم های خبره وکاربردآن در حسابرسی داخلی
 • بررسی قتل در فراش
 • بررسی تطبیقی تصرف عدوانی در حقوق ایران و فرانسه
 • حسابداری شرکت های تولیدی (اموال، ماشين آلات و تجهيزات)
 • مقررات حاکم بر جرائم اقتصادی در حقوق کیفری ایران
 • بررسی سیستم ارزشیابی عملکرد فرهنگیان شهرستان الشتر
 • بررسی تطبیقی انتقال مالکيت مبيع در بيع مال آينده در حقوق ایران و فرانسه
 • بررسی اضطراب آشکار و پنهان و اضطراب امتحان (مطالعه موردی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان الشتر)
 • بررسی تطبیقی تصرف عدوانی در حقوق ایران و فرانسه
 • بررسی تطبیقی تصرف عدوانی در حقوق ایران و فرانسه
 • بررسی تطبیقی انتقال مالکيت مبيع در بيع مال آينده در حقوق ایران و فرانسه
 • ادله اثبات دعوا
 • تولید بیوپلاستیک توسط باکتری ها
 • ابعاد حقوقی تجارت الکترونیک