ادله اثبات دعوا

ادله اثبات دعوا

ادله اثبات دعوا

"ادله اثبات دعوا ادله اثبات دعوا ادله اثبات دعوا حقوق قسم اقامه دعوا"

فایل دارای تمام ویژگی های تحقیق است دارای منابع در متن و منابع پایانیفهرست مطالب به شرح ذیل می باشد.فهرست مطالب چکیده: ‌هفصل اول تعاریف و کلیات... 1مقدمه. 1بخش اول: مفهوم دلیل.. 4گفتار اول: تعریف دلیل.. 4گفتار دوم: تعریف لغوی دلیل.. 4گفتار سوم:تعریف اصطلاحی دلیل: 5بخش دوم: تبیین منطقی دلیل.. 7گفتار اول: دلیل وضعی.. 8گفتار...

فایل دارای تمام ویژگی های تحقیق است دارای منابع در متن و منابع پایانی

فهرست مطالب به شرح ذیل می باشد.

فهرست مطالب

 

چکیده: ‌ه

فصل اول تعاریف و کلیات... 1

مقدمه. 1

بخش اول: مفهوم دلیل.. 4

گفتار اول: تعریف دلیل.. 4

گفتار دوم: تعریف لغوی دلیل.. 4

گفتار سوم:تعریف اصطلاحی دلیل: 5

بخش دوم: تبیین منطقی دلیل.. 7

گفتار اول: دلیل وضعی.. 8

گفتار دوم: دلیل عقلی.. 8

گفتار سوم : دلالت طبعی: 8

بخش سوم: اقسام ادله. 10

گفتار اول: اقسام دلیل به اعتبار میزان دلالت آن، دلیل قطعی و دلیل ظنی.. 14

گفتار دوم: اقسام دلیل به اعتبار منشا آن. 15

گفتار سوم: اقسام دلیل با توجه به کارکرد آن( دلیل موضوعی و دلیل حکمی) 17

گفتار چهارم: اقسام دلیل به اعتبار اختیارات قاضی(دلیل احرازی و دلیل اخباری) 18

فصل دوم: ادله اثبات دعوا 23

بخش اول: اقامه ی دلیل.. 23

گفتار اول: بار اقامه ی دلیل.. 23

گفتار دوم: نقش متداعیین در اقامه ی دلیل.. 23

گفتار سوم: نقش دادرس دراقامه ی دلیل.. 26

گفتار چهارم: زمان اقامه ی دلیل: 28

بخش دوم: ادلّه اثبات دعوی.. 31

گفتار اول: تعریف ادلّه اثبات دعوی.. 31

گفتار دوم: اقرار. 36

بند اول: تعریف اقرار. 37

بند دوم:ارکان و عناصر اقرار. 37

بند سوم: فرق بین اقرار و بیّنه. 38

بند چهارم: شروط معتبره در اقرار. 38

گفتار سوم: اسناد 41

بند اول: تعریف سند. 41

بند دوم: اقسام  سند. 41

گفتار پنجم: شهادت یا گواهی.. 44

بند اول: صفات شاهد. 44

گفتار ششم: اماره 48

بند اول: محل اعتبار حجیّت امارات... 48

گفتار هفتم: معاینه و تحقیق محلی.. 49

بند اول:آیین معاینه و تحقیق محلی.. 50

بند دوم: تنظیم صورتجلسه معاینه و تحقیق محلی : 50

بند سوم: قرارهای اعدادی و قرارهای قرینه. 51

گفتار هشتم: سوگند. 51

بند اول: شرایط حالف (سوگند یاد کننده) 52

بند دوم:آیین سوگند. 52

بند سوم: شرایط سوگند. 53

بند چهارم:بیان قسم. 56

بند پنجم: قسم مغلَّظ.. 58

بند ششم: محل ادای قسم. 59

بند هفتم: انواع قسم. 59

بند هشتم: قسم مدعی.. 61

بند نهم: قسم قسامه. 63

بند دهم: آثارقسم. 67

نتیجه : 69

فهرست منابع و مأخذ: 70محصولات مرتبط:
 • ابعاد حقوقی تجارت الکترونیک
 • سیستم های خبره وکاربردآن در حسابرسی داخلی
 • بررسی قتل در فراش
 • بررسی تطبیقی تصرف عدوانی در حقوق ایران و فرانسه
 • حسابداری شرکت های تولیدی (اموال، ماشين آلات و تجهيزات)
 • مقررات حاکم بر جرائم اقتصادی در حقوق کیفری ایران
 • بررسی سیستم ارزشیابی عملکرد فرهنگیان شهرستان الشتر
 • بررسی تطبیقی انتقال مالکيت مبيع در بيع مال آينده در حقوق ایران و فرانسه
 • بررسی اضطراب آشکار و پنهان و اضطراب امتحان (مطالعه موردی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان الشتر)
 • بررسی تطبیقی تصرف عدوانی در حقوق ایران و فرانسه
 • بررسی تطبیقی انتقال مالکيت مبيع در بيع مال آينده در حقوق ایران و فرانسه
 • مقررات حاکم بر جرائم اقتصادی در حقوق کیفری ایران
 • بررسی تطبیقی تصرف عدوانی در حقوق ایران و فرانسه
 • بررسی تطبیقی انتقال مالکيت مبيع در بيع مال آينده در حقوق ایران و فرانسه
 • ادله اثبات دعوا
 • تولید بیوپلاستیک توسط باکتری ها
 • ابعاد حقوقی تجارت الکترونیک