بررسی تطبیقی انتقال مالکیت مبیع در بیع مال آینده در حقوق ایران و فرانسه

بررسی تطبیقی انتقال مالکیت مبیع در بیع مال آینده در حقوق ایران و فرانسه

بررسی تطبیقی انتقال مالکيت مبيع در بيع مال آينده در حقوق ایران و فرانسه

"مالکیت مبیع مال آینده بررسی تطبیقی انتقال مالکيت مبيع در بيع مال آينده در حقوق ایران و فرانسه مال آینده بیع مالکیت مبیع فروش مال آینده"

فایل کامل بوده دارای منابع در متن و پایانی و...

فایل کامل بوده دارای منابع در متن و پایانی و شامل مولرد ذیل می باشد:

چکیده: ‌ه

بيان مسئله. 1

اهميت تحقيق. 1

اهداف تحقيق. 3

سوالات و فرضيه. 3

ساختار تحقيق. 3

مقدمه: 3

فصل اول: تعاریف و کلیات.. 4

گفتار اول: اصطلاح فقهی و حقوقی بیع: 4

گفتار دوم: تعریف بیع: 7

گفتار سوم تعریف بیع مال آینده 8

بند اول: بیع مال آینده در حقوق ایران. 8

بند دوم: تعریف بیع مال آینده در حقوق فرانسه. 9

گفتار چهارم: اراده (قصد و قضا) 10

بند اول: اصل حاکمیت اراده در بیع. 10

بند دوم: وجود و سلامت اراده 13

گفتار پنجم: موضوع عقد بیع. 14

گفتار ششم: اوصاف مبیع. 15

گفتار هفتم: اوصاف ثمن. 19

گفتار هشتم: آثار بیع. 20

گفتار نهم: اقسام بیع. 20

فصل دوم: انتقال مالکیت مبیع در بیع مال آینده 27

بخش اول: در حقوق ایران. 27

بخش دوم: در حقوق فرانسه. 31

الف - تعريف بيع به وعده: 31

ب- بيع آينده (با شرط تكميل بنا در آينده) 31

انتقال مالكيت در بيع وعده: 32

انتقال مالكيت در بيع آينده 32

الف - انتقال حقوق بر زمين. 32

ب - انتقال مالكيت ساخت و ساز (ساختمان) : 33

بخش سوم-بیع مال آینده‌ به‌ صورت عین شخصی. 33

1-بیع مـحصولات کشاورزی(بیع اثمار)به صورت غیر شخصی. 35

2-بررسی صحت بیع آینده مصنوعات‌ بشری‌ بـه‌ صـورت عین شخصی. 38

بررسي صحت  بيع غير منقول ساخته نشده: 43

گفتار سـوم-بیع مـال آینده به صورت مال کلی. 49

الف-بررسی صـحت‌ بیع‌ مال‌ آینده بـه صورت مال کلی. 49

ب-زمان و نحوه‌ انتقال مالکیت در بیع مال آینده بصورت مال کلی. 51

اثر تملیکی یا عهدی بودن بیع برکیفیت تملک مبیع در بیع مال آینده 53

نتیجه گیری.. 56

منابع. 60محصولات مرتبط:
 • ابعاد حقوقی تجارت الکترونیک
 • سیستم های خبره وکاربردآن در حسابرسی داخلی
 • بررسی قتل در فراش
 • بررسی تطبیقی تصرف عدوانی در حقوق ایران و فرانسه
 • حسابداری شرکت های تولیدی (اموال، ماشين آلات و تجهيزات)
 • مقررات حاکم بر جرائم اقتصادی در حقوق کیفری ایران
 • بررسی سیستم ارزشیابی عملکرد فرهنگیان شهرستان الشتر
 • بررسی تطبیقی انتقال مالکيت مبيع در بيع مال آينده در حقوق ایران و فرانسه
 • بررسی اضطراب آشکار و پنهان و اضطراب امتحان (مطالعه موردی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان الشتر)
 • بررسی تطبیقی تصرف عدوانی در حقوق ایران و فرانسه
 • مقررات حاکم بر جرائم اقتصادی در حقوق کیفری ایران
 • بررسی تطبیقی تصرف عدوانی در حقوق ایران و فرانسه
 • بررسی تطبیقی انتقال مالکيت مبيع در بيع مال آينده در حقوق ایران و فرانسه
 • ادله اثبات دعوا
 • تولید بیوپلاستیک توسط باکتری ها
 • ابعاد حقوقی تجارت الکترونیک