مقررات حاکم بر جرائم اقتصادی در حقوق کیفری ایران

مقررات حاکم بر جرائم اقتصادی در حقوق کیفری ایران

مقررات حاکم بر جرائم اقتصادی در حقوق کیفری ایران

"مقررات کیفری ایران مقررات حاکم بر جرائم اقتصادی در حقوق کیفری ایران جرایم اقتصادی"

چکیده:جرایم اقتصادی یک مسئله فراگیر است که می تواند همه دستگاههای اداری...

چکیده:

جرایم اقتصادی یک مسئله فراگیر است که می تواند همه دستگاههای اداری یک کشور را درگیر کند. این مقاله فرصتی است برای پرداختن کلی به عوامل شکل گیری و علت جرایم اقتصادی و مقررات حاکم بر جرائم اقتصادی در حقوق کیفری ایران به همین جهت در این تحقیق ابتدا جرادم اقتصادی توضیح و تعریف عملیاتی شده و یکی از عمده ترین جرائم اقتصادی( پولشویی) به تفصیل بیان شده و سپس مقررات کیفری و کاستیها و خلاء های قانونی موجود در رابطه با انواع جرائم اقتصادی بیان می شود. در نهایت با توجه به مطالب ذکر شده نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات صورت می گیرد.

 

کلید واژه ها: جرم اقتصادی، راهکار عملیاتی، مقررات کیفری،محصولات مرتبط:
 • ابعاد حقوقی تجارت الکترونیک
 • سیستم های خبره وکاربردآن در حسابرسی داخلی
 • بررسی قتل در فراش
 • بررسی تطبیقی تصرف عدوانی در حقوق ایران و فرانسه
 • حسابداری شرکت های تولیدی (اموال، ماشين آلات و تجهيزات)
 • مقررات حاکم بر جرائم اقتصادی در حقوق کیفری ایران
 • بررسی سیستم ارزشیابی عملکرد فرهنگیان شهرستان الشتر
 • بررسی تطبیقی انتقال مالکيت مبيع در بيع مال آينده در حقوق ایران و فرانسه
 • بررسی اضطراب آشکار و پنهان و اضطراب امتحان (مطالعه موردی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان الشتر)
 • بررسی تطبیقی تصرف عدوانی در حقوق ایران و فرانسه
 • بررسی تطبیقی تصرف عدوانی در حقوق ایران و فرانسه
 • بررسی تطبیقی انتقال مالکيت مبيع در بيع مال آينده در حقوق ایران و فرانسه
 • ادله اثبات دعوا
 • تولید بیوپلاستیک توسط باکتری ها
 • ابعاد حقوقی تجارت الکترونیک