ابعاد حقوقی تجارت الکترونیک

ابعاد حقوقی تجارت الکترونیک

ابعاد حقوقی تجارت الکترونیک

"پایان نامه کامل مبانی حقوقی تجارت الکترونیکی ابعاد حقوقی تجارت الکترونیک قرارداد الکترونیکی تجارت الکترونیک ابعاد حقوقی قانون تجارت"

پایان نامه در خصوص مبانی حقوقی تجارت الکترونیک با منابع در متن و همچنین 74 منبع فارسی، 11 منبع عربی و 46 منبع لاتین در منابع پایانی می باشد. دارای زیر نویس و فهرست اتوماتیک و ...فهرست مطالب پایان نامه به شرح ذیل است:فهرست مطالبمقدمه. 11- بیان مساله. 22- سوالات تحقیق.. 43- فرضیه هاي تحقیق.. 54- پیشینه تحقیق.. 65- روش تحقیق.. 66- ساماندهی تحقیق.. 7فصل اول:تعاریف و کلیات... 8مبحث اول: تجارت الکترونیکی.. 9گفتار اول : تاریخچه تجارت الکترونیکی.. 9بند اول- روند گسترش تجارت الکترونیکی در جهان. 9بند دوم- روند گسترش تجارت الکترونیکی در ایران. 13چرخه تجارت الكترونيكي : 14انواع تجارت الكترونيكي : 15تجارت الكترونيك بين المللي.. 16امنيت در تجارت الكترونيك.... 16گفتار دوم: اهمیت و مفهوم تجارت الکترونیکی.. 17بند اول: اهمیت تجارت الکترونیکی در دنیای امروز. 17بند دوم: تعریف تجارت الکترونیکی.. 18بند سوم: تعریف حقوق تجارت الکترونیکی.. 19بند چهارم: داده‌پیام. 23گفتار سوم: منابع حقوق تجارت الکترونیکی.. 25بند اول- قوانین و اسناد بین المللی.. 261– آنسیترال 262– موسسه بین المللی برای وحدت حقوق خصوصی.. 273- اتحادیه اروپا 274- سازمان توسعه همکاری اقتصادی.. 285- اتاق بازرگانی بین المللی.. 28بند دوم- قوانین منطقه اي.. 28– سازمانهای واضع استاندارد. 29بند سوم- قوانین ملی.. 29مبحث دوم: مفهوم، ماهیت و ویژگیهای قراردادهای الکترونیکی.. 31گفتار اول: مفهوم قراردادهای الکترونیکی.. 31گفتار دوم- ماهیت قراردادهای الکترونیکی.. 33گفتار سوم- ویژگیهای قراردادهای الکترونیکی.. 35بند اول: الحاقی بودن قرارداد الکترونیکی.. 35بند دوم:عدم حضور فیزیکی طرفین در قرارداد الکترونیکی (از راه دور) 36بند سوم: اصل رضایی  بودن قرارداد الکترونیکی.. 36مبحث سوم: مشروعیت و اعتبار قراردادهای الکترونیکی در فقه و قوانین موضوعه. 38گفتار اول: مشروعیت قراردادهای الکترونیکی.. 38بند اول- اصل آزادی قراردادها 39ـ اصل آزادي قرارداد و عناوين مشابه. 39بند دوم- اصل تراضی.. 42بند سوم- اصل لزوم. 43مبنای حقوقی اصل لزوم. 44موضوع اصل لزوم. 45موارد کاربرد اصل لزوم. 45الف ) تردید در لزوم و جواز عقد. 45ب) تردید در وجود حق فسخ.. 46ج) تردید در مدت حق فسخ.. 46بند چهارم- اصل صحت... 46مبحث چهارم: اقسام و روشهای انعقاد قراردادهای الکترونیکی.. 47گفتار اول: اقسام قراردادهای الکترونیکی.. 47بند اول- قراردادهای کامپیوتری و قرارداد توسط کامپیوتر. 47بند دوم- تفکیک قرارداد به اعتبار تحویل موضوع قرارداد. 48الف–قرارداد ارتباطات اینترنتی.. 48ب- قراردادهای خدمات اینترنتی 48ج- قرارداد دسترسی.. 50بند سوم- تقسیم از حیث طرفین قرارداد. 50الف- قرارداد بین تجّار (B to B) 50ب- قرارداد بین تاجر و مصرف کننده (B to C) 51ج- قرارداد بین مصرف کنندگان (C to C). 51د-  قرارداد بین دولت و بنگاه‌های تجاری(G to B). 52ﻫ - قرارداد بین دولت و مصرف کننده (G to C) 52و-  قرارداد بین دولت‌ها (G to G) 52گفتار دوم: روشهای انعقاد قراردادهای الکترونیکی.. 52بند اول- تلگرام، تلکس، تلکپی و یا نمابر. 52بند دوم- انعقاد قرارداد ازطریق پست الکترونیکی.. 53 مفهوم قراردادهای ایمیلی.. 53۲. اعتبار قراردادهای ایمیلی.. 54بند سوم- انعقادقرارداد ازطریق اینترنت پایگاه داده 55الف) قراردادهای کلیک رپ (Click- Wrap) 55۱. مفهوم قرارداد کلیک رپ... 55 اعتبار قرارداد کلیک رپ... 56ب) قرارداد (Browse-wrap). 57 مفهوم قرارداد بروس رپ... 57 اعتبار قراردادهای بروس رپ... 58ج) قرارداد (Shrink-Warp). 58۱. مفهوم قرارداد شرینک رپ... 58۲. اعتبار قراردادهای شرینگ رپ... 59بند پنجم- انعقاد قرارداد به شیوه نمایندگی سامانه هوشمند. 60الف) مفهوم و بیان دقیق مسئله. 60ب) اشکال مختلف تشکیل قرارداد توسط سامانه الکترونیکی.. 621-سامانه الکترونیکی به عنوان ابزار صرف... 622-سامانه الکترونیکی یک برنامه از پیش طراحی شده 623-سیستم خودمختار سامانه الکترونیکی.. 63ج)شناسایی نمایندگی هوشمند در اسناد بین المللی.. 63د) صلاحیت اعطای شخصیت حقوقی به سامانه رایانه ای.. 651-استحقاق معنوی.. 652-اهلیت اجتماعی.. 663-تکنیک حقوقی.. 66ﻫ) نمایندگی هوشمند از منظر فقه و حقوق ایران. 671- اعتبار شخص حقوقی برای سامانه هوشمند. 672- امکان انعقاد معامله توسط خود سامانه هوشمند. 683- مراجع صدور گواهی الکترونیکی.. 70وظایف مراجع گواهی الکترونیکی.. 75فصل دوم :قواعد و قوانین حقوقی انعقاد قراردادهای الکترونیکی.. 76مبحث اول: قانون تجارت الکترونیک در ایران. 77گفتار اول: مقررات عمومی.. 77بند اول– قلمرو شمول قانون. 77بند دوم – تفسير قانون. 79بند سوم – اعتبار قراردادهاي خصوصي.. 79بند سوم- امضاء و سابقه الكترونيكي مطمئن.. 81بند چهارم– مبادله ((داده پيام)) 82بند پنجم– زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام. 83گفتار دوم:  دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي.. 84بند اول– در قواعد مختلف.... 84بند دوم:  در قواعد تبليغ – (Marketing) 87بند سوم– حمايت از داده پيام هاي شخصي (حمايت از داده- Data Protection) 88بند چهارم– حفاظت از داده پيام در بستر مبادلات الكترونيكي.. 89بند پنجم– حمايت از اسرار تجاري (Trade Secrets) 90بند ششم– حمايت از علائم تجاري (Trade Names) 91گفتار چهارم– جرايم و مجازات ها 91بند اول- كلاهبرداري كامپيوتري.. 91بند دوم– جعل كامپيوتري.. 91بند سوم– نقض حقوق انحصاري در بستر مبادلات الكترونيك.... 92بند چهارم– نقض حمايت از داده پيام هاي شخصي/حمايت از داده 92بند پنجم– نقض حفاظت از داده پيام در بستر مبادلات الكترونيكي.. 93گفتار پنجم– جبران خسارت... 94گفتار ششم – متفرقه. 94مبحث دوم: قصد و رضای طرفین.. 96بند اول: تراضی طرفین، عنصر سازنده در تشکیل قرارداد. 96بند دوم: جواز بیان اراده به وسیله سامانه الکترونیکی.. 97مبحث سوم: ایجاب و قبول در معاملات الکترونیکی.. 98گفتار اول : ایجاب الکترونیکی.. 98بند اول: ماهیت ایجاب و قبول. 98بند دوم: ایجاب الکترونیکی.. 101 دعوت به ایجاب... 104 فلسفه تئوری دعوت به معامله. 105استرداد ایجاب... 106 انقضای ایجاب... 107الف)انقضای ایجاب در فقه. 108ب)پایان ایجاب در قراردادهای الکترونیکی.. 109بند سوم:قبول الکترونیکی.. 110۱.مفهوم قبول. 110۲.اهمیت ویژه قبول در معاملات الکترونیکی.. 110۳.شیوه ی قبول. 111مبحث چهارم: زمان و...

ابعاد حقوقی تجارت الکترونیک

پایان نامه در خصوص مبانی حقوقی تجارت الکترونیک با منابع در متن و همچنین 74 منبع فارسی، 11 منبع عربی و 46 منبع لاتین در منابع پایانی می باشد. دارای زیر نویس و فهرست اتوماتیک و ...

فهرست مطالب پایان نامه به شرح ذیل است:

فهرست مطالب

مقدمه. 1

1- بیان مساله. 2

2- سوالات تحقیق.. 4

3- فرضیه هاي تحقیق.. 5

4- پیشینه تحقیق.. 6

5- روش تحقیق.. 6

6- ساماندهی تحقیق.. 7

فصل اول:تعاریف و کلیات... 8

مبحث اول: تجارت الکترونیکی.. 9

گفتار اول : تاریخچه تجارت الکترونیکی.. 9

بند اول- روند گسترش تجارت الکترونیکی در جهان. 9

بند دوم- روند گسترش تجارت الکترونیکی در ایران. 13

چرخه تجارت الكترونيكي : 14

انواع تجارت الكترونيكي : 15

تجارت الكترونيك بين المللي.. 16

امنيت در تجارت الكترونيك.... 16

گفتار دوم: اهمیت و مفهوم تجارت الکترونیکی.. 17

بند اول: اهمیت تجارت الکترونیکی در دنیای امروز. 17

بند دوم: تعریف تجارت الکترونیکی.. 18

بند سوم: تعریف حقوق تجارت الکترونیکی.. 19

بند چهارم: داده‌پیام. 23

گفتار سوم: منابع حقوق تجارت الکترونیکی.. 25

بند اول- قوانین و اسناد بین المللی.. 26

1 آنسیترال 26

2 موسسه بین المللی برای وحدت حقوق خصوصی.. 27

3- اتحادیه اروپا 27

4- سازمان توسعه همکاری اقتصادی.. 28

5- اتاق بازرگانی بین المللی.. 28

بند دوم- قوانین منطقه اي.. 28

سازمانهای واضع استاندارد. 29

بند سوم- قوانین ملی.. 29

مبحث دوم: مفهوم، ماهیت و ویژگیهای قراردادهای الکترونیکی.. 31

گفتار اول: مفهوم قراردادهای الکترونیکی.. 31

گفتار دوم- ماهیت قراردادهای الکترونیکی.. 33

گفتار سوم- ویژگیهای قراردادهای الکترونیکی.. 35

بند اول: الحاقی بودن قرارداد الکترونیکی.. 35

بند دوم:عدم حضور فیزیکی طرفین در قرارداد الکترونیکی (از راه دور) 36

بند سوم: اصل رضایی  بودن قرارداد الکترونیکی.. 36

مبحث سوم: مشروعیت و اعتبار قراردادهای الکترونیکی در فقه و قوانین موضوعه. 38

گفتار اول: مشروعیت قراردادهای الکترونیکی.. 38

بند اول- اصل آزادی قراردادها 39

ـ اصل آزادي قرارداد و عناوين مشابه. 39

بند دوم- اصل تراضی.. 42

بند سوم- اصل لزوم. 43

مبنای حقوقی اصل لزوم. 44

موضوع اصل لزوم. 45

موارد کاربرد اصل لزوم. 45

الف ) تردید در لزوم و جواز عقد. 45

ب) تردید در وجود حق فسخ.. 46

ج) تردید در مدت حق فسخ.. 46

بند چهارم- اصل صحت... 46

مبحث چهارم: اقسام و روشهای انعقاد قراردادهای الکترونیکی.. 47

گفتار اول: اقسام قراردادهای الکترونیکی.. 47

بند اول- قراردادهای کامپیوتری و قرارداد توسط کامپیوتر. 47

بند دوم- تفکیک قرارداد به اعتبار تحویل موضوع قرارداد. 48

الفقرارداد ارتباطات اینترنتی.. 48

ب- قراردادهای خدمات اینترنتی 48

ج- قرارداد دسترسی.. 50

بند سوم- تقسیم از حیث طرفین قرارداد. 50

الف- قرارداد بین تجّار (B to B) 50

ب- قرارداد بین تاجر و مصرف کننده (B to C) 51

ج- قرارداد بین مصرف کنندگان (C to C). 51

د-  قرارداد بین دولت و بنگاههای تجاری(G to B). 52

ﻫ - قرارداد بین دولت و مصرف کننده (G to C) 52

و-  قرارداد بین دولتها (G to G) 52

گفتار دوم: روشهای انعقاد قراردادهای الکترونیکی.. 52

بند اول- تلگرام، تلکس، تلکپی و یا نمابر. 52

بند دوم- انعقاد قرارداد ازطریق پست الکترونیکی.. 53

 1. مفهوم قراردادهای ایمیلی.. 53

۲. اعتبار قراردادهای ایمیلی.. 54

بند سوم- انعقادقرارداد ازطریق اینترنت پایگاه داده 55

الف) قراردادهای کلیک رپ (Click- Wrap) 55

۱. مفهوم قرارداد کلیک رپ... 55

 1. اعتبار قرارداد کلیک رپ... 56

ب) قرارداد (Browse-wrap). 57

 1. مفهوم قرارداد بروس رپ... 57
 2. اعتبار قراردادهای بروس رپ... 58

ج) قرارداد (Shrink-Warp). 58

۱. مفهوم قرارداد شرینک رپ... 58

۲. اعتبار قراردادهای شرینگ رپ... 59

بند پنجم- انعقاد قرارداد به شیوه نمایندگی سامانه هوشمند. 60

الف) مفهوم و بیان دقیق مسئله. 60

ب) اشکال مختلف تشکیل قرارداد توسط سامانه الکترونیکی.. 62

1-سامانه الکترونیکی به عنوان ابزار صرف... 62

2-سامانه الکترونیکی یک برنامه از پیش طراحی شده 62

3-سیستم خودمختار سامانه الکترونیکی.. 63

ج)شناسایی نمایندگی هوشمند در اسناد بین المللی.. 63

د) صلاحیت اعطای شخصیت حقوقی به سامانه رایانه ای.. 65

1-استحقاق معنوی.. 65

2-اهلیت اجتماعی.. 66

3-تکنیک حقوقی.. 66

ﻫ) نمایندگی هوشمند از منظر فقه و حقوق ایران. 67

1- اعتبار شخص حقوقی برای سامانه هوشمند. 67

2- امکان انعقاد معامله توسط خود سامانه هوشمند. 68

3- مراجع صدور گواهی الکترونیکی.. 70

وظایف مراجع گواهی الکترونیکی.. 75

فصل دوم :قواعد و قوانین حقوقی انعقاد قراردادهای الکترونیکی.. 76

مبحث اول: قانون تجارت الکترونیک در ایران. 77

گفتار اول: مقررات عمومی.. 77

بند اول قلمرو شمول قانون. 77

بند دوم تفسير قانون. 79

بند سوم اعتبار قراردادهاي خصوصي.. 79

بند سوم- امضاء و سابقه الكترونيكي مطمئن.. 81

بند چهارم مبادله ((داده پيام)) 82

بند پنجم زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام. 83

گفتار دوم:  دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي.. 84

بند اول در قواعد مختلف.... 84

بند دوم:  در قواعد تبليغ (Marketing) 87

بند سوم حمايت از داده پيام هاي شخصي (حمايت از داده- Data Protection) 88

بند چهارم حفاظت از داده پيام در بستر مبادلات الكترونيكي.. 89

بند پنجم حمايت از اسرار تجاري (Trade Secrets) 90

بند ششم حمايت از علائم تجاري (Trade Names) 91

گفتار چهارم جرايم و مجازات ها 91

بند اول- كلاهبرداري كامپيوتري.. 91

بند دوم جعل كامپيوتري.. 91

بند سوم نقض حقوق انحصاري در بستر مبادلات الكترونيك.... 92

بند چهارم نقض حمايت از داده پيام هاي شخصي/حمايت از داده 92

بند پنجم نقض حفاظت از داده پيام در بستر مبادلات الكترونيكي.. 93

گفتار پنجم جبران خسارت... 94

گفتار ششم متفرقه. 94

مبحث دوم: قصد و رضای طرفین.. 96

بند اول: تراضی طرفین، عنصر سازنده در تشکیل قرارداد. 96

بند دوم: جواز بیان اراده به وسیله سامانه الکترونیکی.. 97

مبحث سوم: ایجاب و قبول در معاملات الکترونیکی.. 98

گفتار اول : ایجاب الکترونیکی.. 98

بند اول: ماهیت ایجاب و قبول. 98

بند دوم: ایجاب الکترونیکی.. 101

 1. دعوت به ایجاب... 104
 2. فلسفه تئوری دعوت به معامله. 105
 3. استرداد ایجاب... 106
 4. انقضای ایجاب... 107

الف)انقضای ایجاب در فقه. 108

ب)پایان ایجاب در قراردادهای الکترونیکی.. 109

بند سوم:قبول الکترونیکی.. 110

۱.مفهوم قبول. 110

۲.اهمیت ویژه قبول در معاملات الکترونیکی.. 110

۳.شیوه ی قبول. 111

مبحث چهارم: زمان و مکان وقوع قرارداد الکترونیکی.. 112

گفتار اول:تعيين زمان و مكان تشكيل عقود الکترونیکی.. 112

بند اول- زمان تشکیل قراردادهای الکترونیکی.. 113

بند دوم-مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی.. 116

بند سوم- نظریات زمان و مکان عقود مکاتبه ای.. 117

بند چهارم- زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام‌ها 119

1- زمان ارسال داده پيام‌ها 120

2- زمان دريافت داده پيام‌ها 121

بندپنجم- فواید تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی.. 123

1-فواید تعيين زمان تشكيل قرارداد. 123

بند ششم-بـررسی قانون نمونه آنسیترال. 125

گفتار دوم : تعارض قوانین.. 126

بند اول-بررسی مقررات بین المللی.. 126

بند دوم- بررسی مقررات داخلی ایران. 128

مبحث پنجم: اهلیت طرفین درقراردادهای الکترونیکی.. 130

گفتار اول: نحوه احراز اهلیت طرفین.. 130

بند اول-تعریف لغوی اهلیت : 131

بند دوم- تعریف اصطلاحی اهلیت : 131

بند سوم- اقسام اهلیت : 132

1-اهلیت تمتع : 132

الف : معنای لغوی.. 132

ب : معنای اصطلاحی.. 132

2-اهلیت استیفاء: 133

الف : تعریف لغوی استیفاء : 133

ب : تعریف اصطلاحی : 134

ج: شرایط اهلیت استیفاء: 134

1- بلوغ: 134

الف- تعریف لغوی بلوغ: 135

ب-تعریف اصطلاحی بلوغ: 135

ج- مفهوم بلوغ در فقه : 135

1 - مفهوم بلوغ در کتاب (قران مجید ) 135

2 - معیار بلوغ در سنت... 136

3- مفهوم بلوغ از نظر فقهای اهل سنت و امامیه : 136

4- سن بلوغ از دیدگاه قانون مدنی.. 137

2- عقل: 137

1- تعریف لغوی جنون: 138

2-تعریف اصطلاحی جنون: 138

3-انواع جنون: 138

الف : جنون دائمی : 138

ب : جنون ادواری : 138

3- رشید : 139

گفتاردوم: اهلیت درقراردادهای الکترونیکی.. 141

مبحث هفتمم: مشروعیت جهت معامله. 144

گفتار اول:مشروعيت معاملات الكترونيكي.. 144

بند اول: قاعده آزادي قراردادها 144

بند دوم: قاعده تراضي.. 145

بند سوم: قاعده لزوم. 146

بند چهارم: قاعده صحت... 146

فصل سوم: نتیجه گیری.. 148

نتیجه گیري.. 149

منابع ومآخذ. 151محصولات مرتبط:
 • ابعاد حقوقی تجارت الکترونیک
 • سیستم های خبره وکاربردآن در حسابرسی داخلی
 • بررسی قتل در فراش
 • بررسی تطبیقی تصرف عدوانی در حقوق ایران و فرانسه
 • حسابداری شرکت های تولیدی (اموال، ماشين آلات و تجهيزات)
 • مقررات حاکم بر جرائم اقتصادی در حقوق کیفری ایران
 • بررسی سیستم ارزشیابی عملکرد فرهنگیان شهرستان الشتر
 • بررسی تطبیقی انتقال مالکيت مبيع در بيع مال آينده در حقوق ایران و فرانسه
 • بررسی اضطراب آشکار و پنهان و اضطراب امتحان (مطالعه موردی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان الشتر)
 • بررسی تطبیقی تصرف عدوانی در حقوق ایران و فرانسه
 • بررسی قتل در فراش
 • بررسی تطبیقی تصرف عدوانی در حقوق ایران و فرانسه
 • ادله اثبات دعوا
 • بررسی تطبیقی انتقال مالکيت مبيع در بيع مال آينده در حقوق ایران و فرانسه
 • مقررات حاکم بر جرائم اقتصادی در حقوق کیفری ایران
 • بررسی تطبیقی تصرف عدوانی در حقوق ایران و فرانسه
 • بررسی تطبیقی انتقال مالکيت مبيع در بيع مال آينده در حقوق ایران و فرانسه
 • ادله اثبات دعوا
 • تولید بیوپلاستیک توسط باکتری ها
 • ابعاد حقوقی تجارت الکترونیک