بررسی قتل در فراش

بررسی قتل در فراش

بررسی قتل در فراش

"قتل در فراش بررسی قتل در فراش قتل فراش احصان"

مقدمه: اصولأ جرم به یک معنی ، فعل یا ترک فعلی است که به نظم اجتماع لطمه وارد کند به همین جهت موجب واکنش جامعه علیه مرتکب آن می شود . بر این اساس جرم پدیده ای اجتناب ناپذیر و یک واقعیت انسانی و اجتماعی است و به خاطر همین خصایص است که توجه عوامل مختلفی را از جمله روانشناسی ، روانپزشکی ، پزشکی قانونی ، جامعه شناسی و نیز علم حقوق را به خود جلب نموده است . بنابراین چو ن رفتار مجرم با تحول زمان و مکان در تغییر است ، واکنش اجتماعی علیه پدیده جرم نیز باید این تحولات ، مطابقت دا شته باشد . به همین علت است که قوانین هرجامعه با توجه به مقتضیات زمان برای حفظ منافع و مصالح عمومی و بر اساس نیاز هر اجتماع وضع می گردد . بدین ترتیب وقتی عملی توسط قانونگذار جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین می گردد نشانگر این واقعیت است که آن عمل با توجه به وضعیت خاص زمان و مکان ، ناقض نفع اجتماعی بوده و به  عبارتی ، نظم و عدالت اجتماعی را به خطر انداخته است ...فهرست مطالب:مقدمه: 2حقوق جزای دوره باستان.....

مقدمه:

 اصولأ جرم به یک معنی ، فعل یا ترک فعلی است که به نظم اجتماع لطمه وارد کند به همین جهت موجب واکنش جامعه علیه مرتکب آن می شود . بر این اساس جرم پدیده ای اجتناب ناپذیر و یک واقعیت انسانی و اجتماعی است و به خاطر همین خصایص است که توجه عوامل مختلفی را از جمله روانشناسی ، روانپزشکی ، پزشکی قانونی ، جامعه شناسی و نیز علم حقوق را به خود جلب نموده است . بنابراین چو ن رفتار مجرم با تحول زمان و مکان در تغییر است ، واکنش اجتماعی علیه پدیده جرم نیز باید این تحولات ، مطابقت دا شته باشد . به همین علت است که قوانین هرجامعه با توجه به مقتضیات زمان برای حفظ منافع و مصالح عمومی و بر اساس نیاز هر اجتماع وضع می گردد . بدین ترتیب وقتی عملی توسط قانونگذار جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین می گردد نشانگر این واقعیت است که آن عمل با توجه به وضعیت خاص زمان و مکان ، ناقض نفع اجتماعی بوده و به  عبارتی ، نظم و عدالت اجتماعی را به خطر انداخته است ...

فهرست مطالب:

مقدمه: 2

حقوق جزای دوره باستان.. 2

حقوق جزای اسلامی.. 3

قانون مجازات قبل از پیروزی انقلاب اسلامی.. 4

قانون مجازات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.. 5

حقوق جزای فرانسه. 6

حقوق جزای مصر. 7

روایات.. 7

قتل در فراش از منظر فقها : 8

قتل ناشی از دفاع مشروع.. 10

شهود و قتل در فراش... 10

قتل در فراش و احصان.. 11

تعریف قیود مندرج در ماده 630 ق.م.ا 12

همسر. 13

زنا 13

اجنبی.. 13

مشاهده. 14

تمکین.. 14

نتیجه گیری و پشنهادات.. 15

منابع و مآخذ. 16محصولات مرتبط:
 • ابعاد حقوقی تجارت الکترونیک
 • سیستم های خبره وکاربردآن در حسابرسی داخلی
 • بررسی قتل در فراش
 • بررسی تطبیقی تصرف عدوانی در حقوق ایران و فرانسه
 • حسابداری شرکت های تولیدی (اموال، ماشين آلات و تجهيزات)
 • مقررات حاکم بر جرائم اقتصادی در حقوق کیفری ایران
 • بررسی سیستم ارزشیابی عملکرد فرهنگیان شهرستان الشتر
 • بررسی تطبیقی انتقال مالکيت مبيع در بيع مال آينده در حقوق ایران و فرانسه
 • بررسی اضطراب آشکار و پنهان و اضطراب امتحان (مطالعه موردی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان الشتر)
 • بررسی تطبیقی تصرف عدوانی در حقوق ایران و فرانسه
 • بررسی تطبیقی تصرف عدوانی در حقوق ایران و فرانسه
 • ادله اثبات دعوا
 • بررسی تطبیقی انتقال مالکيت مبيع در بيع مال آينده در حقوق ایران و فرانسه
 • مقررات حاکم بر جرائم اقتصادی در حقوق کیفری ایران
 • بررسی تطبیقی تصرف عدوانی در حقوق ایران و فرانسه
 • بررسی تطبیقی انتقال مالکيت مبيع در بيع مال آينده در حقوق ایران و فرانسه
 • ادله اثبات دعوا
 • تولید بیوپلاستیک توسط باکتری ها
 • ابعاد حقوقی تجارت الکترونیک